Příspěvek ZP na dentální hygienu v roce 2017

Jako minulý rok, jsme pro vás i ten letošní vysledovali příspěvky na dentální hygienu v roce 2017
Přispívají čtyři ZP ze sedmi možných:

VZP 111

O příspěvek může žádat budoucí maminka na základě předložení platného těhotenského průkazu nebo maminka, která porodila, na základě předložení rodného listu dítěte (do 12 měsíců po porodu).

Příspěvek je možné využít na jednu nebo více aktivit v tomto programu (v rámci jednoho těhotenství) do celkové výše 1 000 Kč:

- na prvotrimestrální screening
- na podpůrné aktivity
- u těhotných vhodná pohybová aktivita v těhotenství, kurz přípravy k porodu pořádaný porodnicí, ochranné pomůcky pro doprovod u porodu
- u kojících žen absorpční prsní vložky, kontaktní kojicí kloboučky, chrániče prsních bradavek, tampony do podprsenky, formovače bradavek, odsávačky mateřského mléka včetně příslušenství a náhradních dílů, nádoby na uchovávání mateřského mléka
- na dentální hygienu v těhotenství nebo balíček dentální hygieny zakoupený v lékárně (zubní a mezizubní kartáčky, zubní pasty, dentální nitě, ústní vody).

Podmínky čerpání finančních příspěvků:
1. žádost o vyplacení příspěvku musí být podána nejpozději do 30. 11. 2017,
2. čerpání příspěvků může být ukončeno i před datem 30. 11. 2017 po vyčerpání stanoveného finančního limitu,
3. plné znění podmínek čerpání příspěvků na preventivní programy hrazené z fondu prevence VZP najdete (https://klubpevnehozdravi.cz/podminky-cerpani-prispevku-na-preventivni-p...).

ZPMVCR 211

Alespoň na předškolní a školou povinné děti myslela pojišťovna Ministerstva vnitra.
Pojištěnec, který dosáhl v roce 2017 věku od 3 do 6 let, může čerpat příspěvek až do max. výše 600 Kč.
Pojištěnec, který dosáhl v roce 2017 věku od 6 do 15 let, může čerpat příspěvek až do max. výše 600 Kč.

Příspěvek se poskytuje jednou ročně na jednu položku z následujícího výběru:

- nácvik dentální hygieny u registrovaného dentálního hygienisty,
- na dietní potraviny při onemocnění celiakie (bezlepková dieta), zakoupené v lékárně, v prodejně zdravotnických potřeb nebo prodejně zdravé výživy,
- pro děti s nadváhou – sestavení jídelníčku u výživového poradce,
- ozdravný pobyt v přírodě organizovaný školkou na území ČR a realizovaný na území ČR („školka v přírodě“; „lyžařský výcvik“, příspěvek se neposkytuje na volnočasové aktivity),
- preventivní sportovní prohlídky.
- senzory na kontinuální měření glukózy (plně hrazené pojištěncem).

Podmínky čerpání finančních příspěvků:
1. dentální hygiena - příspěvek nelze čerpat na úhradu přípravků určených k dentální hygieně,
2. pro uznání příspěvku na dietní potraviny je nutno doložit potvrzení lékaře, že u dítěte bylo příslušné onemocnění diagnostikováno,
3. pro uznání příspěvku pro děti s nadváhou je nutno doložit potvrzení od lékaře, že je u dítěte diagnostikována nadváha – viz váhové percentily pro děti, tento příspěvek schvaluje revizní lékař,
4a. ozdravný pobyt v přírodě - se přikládá platební doklad o úhradě pobytu (v případě realizace pobytu organizovaného školkou nebo třetím subjektem na základě objednávky školky lze akceptovat doklad o úhradě vystavený tímto subjektem) a dále
potvrzení školky o osobní účasti pojištěnce na pobytu organizovaném školkou,
4b. platební doklad může být také z roku 2016, ale je předložen současně s potvrzením o účasti dítěte na ozdr. pobytu od 1. 1. 2017 do 15. 12. 2017,
5. nabídka platí do vyčerpání finančních prostředků pro tento program,
6. zřízení Karty života - nejpozději ke dni podání žádosti o čerpání příspěvku z fondu prevence.

VOZP 201

Příspěvek do výše 400 Kč lze jednou v roce poskytnout dětem do dovršení 18 let věku na jeden z níže uvedených produktů podle vlastní volby:

- pobyt v prostorách se solnými inhaláty,
- pobyt v poláriu,
- dermatoskopické vyšetření,
- dentální hygiena,
- doplňky stravy vztahující se k zvláštnímu stravovacímu režimu při onemocnění celiakií, jako např. komplex volných aminokyselin, komplex vitamínů a minerálních látek ve formě preparátů bez obsahu pšenice a kvasnic, vitamín E, komplex vitamínů ve
formě injekce nebo podjazykové formy, vitamín B 12 a kyselina listová, kdy nejvhodnější jsou injekční aplikace, anebo náhradou tomu jsou pastilky či podjazykové preparáty, vápník a hořčík, vitamín C v množství 2000 -5000 mg k podpoře imunitní
funkce (předložit kopii dokladu osvědčující, že zdravotní stav pojištěnce, na kterého má být příspěvek poskytnut, odpovídá zvláštnímu režimu stravování při celiakii),
- doplňky stravy vztahující se k zvláštnímu stravovacímu režimu při onemocnění diabetes ve formě tablet, kapek, čajů, jako např. výživa pro oči (Ocuvite, Lutein), umělá sladidla, čaje s jednoznačným vyznačením určení pro osoby s diabetem, kyselina
alfa lipová, Kurkumin, Gurmar antidiabetikum, Amylasin, (předložit kopii dokladu osvědčující, že zdravotní stav pojištěnce, na kterého má být příspěvek poskytnut, odpovídá zvláštnímu režimu stravování při diabetu).

Podmínky čerpání finančních příspěvků:
1. vyplněnou a podepsanou žádost (https://www.vozp.cz/cs/klient/program-preventivni-pece/),
2. originál dokladu o úhradě, z něhož bude jednoznačně zřejmé, který z produktů byl čerpán, jakou výši činila úhrada a v jakém zařízení byl čerpán anebo zakoupen,
3. u příspěvků pod písm. e) a f) přiložit doklad potvrzující onemocnění celiakií nebo diabetem.

Příspěvek do výše 400 Kč jednou za rok lze poskytnout pojištěnci staršímu 18 let na jeden z níže uvedených produktů podle jeho vlastní volby:

- dermatoskopické vyšetření,
- dentální hygiena,
- doplňky stravy vztahující se k zvláštnímu stravovacímu režimu při onemocnění celiakií, jako např. komplex volných aminokyselin, komplex vitamínů a minerálních látek ve formě preparátů bez obsahu pšenice a kvasnic, vitamín E, komplex vitamínů ve
formě injekce nebo podjazykové formy, vitamín B 12 a kyselina listová, kdy nejvhodnější jsou injekční aplikace, anebo náhradou tomu jsou pastilky či podjazykové preparáty, vápník a hořčík, vitamín C v množství 2000 -5000 mg k podpoře imunitní
funkce (předložit kopii dokladu osvědčující, že zdravotní stav pojištěnce, na kterého má být příspěvek poskytnut, odpovídá zvláštnímu režimu stravování při celiakii),
- doplňky stravy vztahující se k zvláštnímu stravovacímu režimu při onemocnění diabetes ve formě tablet, kapek, jako např. výživa pro oči (Ocuvite, Lutein), umělá sladidla, čaje s jednoznačným vyznačením určení pro osoby s diabetem, kyselina alfa
lipová, Kurkumin, Gurmar antidiabetikum, Amylasin (předložit kopii dokladu osvědčující, že zdravotní stav pojištěnce, na kterého má být příspěvek poskytnut, odpovídá zvláštnímu režimu stravování při diabetu),
- pobyt v prostorách se solnými inhaláty,
- pobyt v poláriu,
- odvykací kúra proti kouření –příspěvek se poskytne výhradně na základě předloženého potvrzení vystaveného centrem pro odvykání kouření o léčbě anebo o ukončení léčby,
- preventivní prohlídka registrovaných sportovců.

Podmínky čerpání finančních příspěvků:
1. vyplněnou a podepsanou žádost (https://www.vozp.cz/cs/klient/program-preventivni-pece/),
2. originál dokladu o úhradě, z něhož bude jednoznačně zřejmé, který z produktů byl čerpán, jakou výši činila úhrada a v jakém zařízení byl čerpán anebo zakoupen,
3. u příspěvků pod písm. e) a f) přiložit doklad potvrzující onemocnění celiakií nebo diabetem,
4. u příspěvku pod písm. h) kopii platného členského průkazu sportovního klubu nebo registračního průkazu sportovce a originál dokladu o zaplacené částce s uvedením identifikačních údajů o pojištěnci, druhu a data vyšetření a názvu zdravotnického
zařízení, které vyšetření provedlo.

OZP 207

Kredit až 1000 Kč pro dárce krve:
Aktivní dárci plné krve a krevní plazmy, kteří v roce 2017 minimálně 2x darovali bezplatně krev, mají možnost využít nabídku preventivních programů a nechat si proplatit kredit až do výše 1000 Kč. Po vyplnění žádosti o kredit pro dárce krve za rok 2017 a odeslání společně s účetními doklady vám OZP na účet pošle peníze za daný preventivní program.

Přiznaný kredit mohou dárci čerpat na následující programy:

- vitaminové doplňky a zdravotní pomůcky,
- rekondiční, rehabilitační a pohybové aktivity,
- přestáváte kouřit?,
- rovnátka, dentální hygiena a stomatologické výrobky,
- vyšetření krve pro registr dárců kostní dřeně,
- jakou krev mají vaši blízcí?,
- náklady na očkování,
- prevence zraku.

Podmínky čerpání finančních příspěvků:
1. před čerpáním se seznamte s Podmínkami čerpání preventivních programů OZP,
2. kredit pro dárce plné krve a krevní plazmy je určen pojištěncům OZP, kteří měli v průběhu roku 2016 minimálně 2 bezplatné odběry krve,
3. kredit pro držitele medaile nebo kříže je určen pro dárce, kteří byli nově oceněni,
4. kredit pro dárce kostní dřeně či orgánu je určen bezpříspěvkovým dárcům kostní dřeně či bezpříspěvkovým dárcům orgánu, kteří darovali kostní dřeň nebo orgán v roce 2016,
5. základní kredit pro dárce krve činí 1000 Kč,
6. kredit lze čerpat jednorázově a nabízené možnosti čerpání je možné kombinovat,
7. kredity pro dárce je možné kombinovat s čerpání programů v rámci VITAKONTA,
kredit lze žádat do 31.12.2016,
8. nezbytné doklady je nutné doručit nejpozději do 31.12.2016 na adresu sídla OZP, oddělení úhrad, Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 4.